top of page

Regulamin

Regulamin sprzedaży i zamawiania online konsultacji i produktów w ramach korzystania z oferty dostępnej na stronie www:psiaszkolaolesnica.pl 

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad sprzedaży Konsultacji oraz Produktów;
2. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. Agnieszka Musiał z siedzibą w Splaicach (56-400), pod adresem: ul. Jesionowa 12, posiadająca numery NIP 911672084 REGON 020720240
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4. Strona - psiaszkolaolesnica.pl
5. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online na Stronie;
6. Konsultacje – usługi sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług;
7. Produkty – towary sprzedawane bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych towarów;
8. Webinar – szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Administratora, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające uczestnikom interaktywny udział;
9. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Konsultacji lub Produktów;
10. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony;
11. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Konsultacji lub Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania

II. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Konsultacji i Produktów za pośrednictwem Serwisu na Stronie.
2. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
3. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia Użytkownika oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego Użytkownika.
6. W przypadku przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Serwisu Administrator będzie o tym informował na Stronie.
7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie wprowadzenia odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się wówczas jedynie w zakresie nieuregulowanym osobnym regulaminem.

III. UCZESTNICTWO W WEBINARZE

1. Uczestnicy Webinarów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w szkoleniach lub coachingach bez pisemnej zgody Administratora i twórcy.
2. Uczestniczenie w Webinarze wymaga odpowiedniego łącza internetowego spełniającego wymogi techniczne pozwalające na niezakłócony przebieg sesji online, o co zadbać musi uczestnik.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca Webinaru oraz zawiadomienia o tym uczestnika z możliwym wyprzedzeniem.
4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych do uczestniczenia w danym Webinarze Administrator ma prawo do jego odwołania lub przeniesienia na inny termin.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Konsultacji i Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówieni.
2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.
3. Użytkownik dokonuje płatności za swoje zamówienie przelewem, na konto otrzymane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

4. Email taki zostanie wysłany do 24 h po złożeniu zamówienia.
5. Do zawarcia Umowy dojdzie po zaksięgowaniu na wskazanym koncie oznaczonej w emailu kwoty

6. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej za pomocą przelewu, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danej Konsultacji lub Produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach są podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
7. Po otrzymaniu płatności Administrator lub osoba trzecia wskazana przy opisie Konsultacji lub Produktu rozpocznie świadczenie Konsultacji lub dostawę Produktu w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej w Serwisie Administratora i w zakresie zamówionej Konsultacji lub Produktu

9. Użytkownik po dokonaniu płatności za wybrane u Administratora Konsultacje lub Produkt, może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

 

V. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
2. Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
3. Zmiany obowiązującego regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Użytkowników, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

VI. CENA

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
2. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbywa umówionej Konsultacji bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 3 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta tj. osobie fizycznej, która dokonuje nabycia Konsultacji lub Produktów nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14- dniowego terminu odstąpienia.
3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora psiaszkola.olesnica@gmail.com zatytułowanej ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Konsultacji oraz Produktów zamówionych na łamach Serwisu.

VIII. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a. w przypadku zapisu na uczestnictwo w Webinarze bądź przy zapisie na Wyzwanie – w postaci imienia oraz adresu e-mail,
b. w przypadku złożenia Zamówienia – w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (adres e- mail oraz telefon kontaktowy), ewentualnie numeru NIP i danych koniecznych do wystawienia faktury VAT;
Administrator przetwarza dane osobowe:
a. na podstawie zawartej umowy – w celu wykonania czynności związanych z realizacją i wykonaniem Zamówienia,
b. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji – w celu wykonania obowiązków prawnych,
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;
Administrator będzie przetwarzał dane przez następujący okres czasu:
a. na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,
b. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, m.in w zakresie e-mail marketingu, usług hostingowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być kancelarie prawne, dostawcy realizujący usługi informatyczne. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.
Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Użytkownika powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na Stronie. W przypadku zapisu na uczestnictwo w Webinarze bądź przy zapisie na Wyzwanie, podanie danych jest warunkiem skorzystania z usługi.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Użytkownika niekompletnych jego danych lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe.
Niewysłanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia danych może nastąpić do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
g. prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami Regulaminu. Zgłoszenia Użytkownik dokonuje w drodze przesłania wiadomości mailowej na adres: psiaszkola.olesnica@gmail.com z dopiskiem w temacie wiadomości ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.
2. Administrator odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Użytkownika pod warunkiem zgłoszenia zasadnej reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
4. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po upływie roku od dnia sprzedaży.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla każdego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

 

 

Polityka prywatności

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

PsiaSzkoła Oleśnica przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez wszystkie serwisy oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,

  2. „ograniczenie celu”,

  3. „minimalizacja danych”,

  4. „prawidłowość”,

  5. „ograniczenie przechowywania”,

  6. „integralność i poufność”.

 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Jakie dane o Tobie zbieramy

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał się zarejestrować. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PsiąSzkołę Oleśnica

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest PsiaSzkoła Oleśnica

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: psiaszkola.olesnica@gmail.com

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Spółek Grupy INFOR będą przetwarzane w następujących celach:

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;

 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

 3. sprzedaży produktów i usług;

 4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 7. archiwizacji;

.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda;

 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas;

 2. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych

 3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów

 4. okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;

 5. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;

 2. sprostowania danych;

 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;

 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, W większości przypadków nie możliwe jest zidentyfikowanie Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę psiaszkola.olesnica@gmail.com

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

Oleśnica 01.06.2020 r.

bottom of page